SkolmatSveriges bakgrund

SkolmatSverige har erbjudit ett evidensbaserat verktyg att utveckla skolmåltiderna till alla landets grundskolor i tio års tid!

SkolmatSverige har funnits tillgänglig för landets alla grundskolor sedan mars 2012. Verktyget har utvecklats av forskare vid Region Stockholm och Karolinska institutet i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Karolinska Institutet, Jordbruksverket och Skolverket med flera.

Enkätverktyg utvecklat från forskning

Enkätverktyget utvecklades, testades i en pilotstudie och validerades under perioden 2010-2012. Bedömningskriterierna togs fram utifrån svenska och internationella kunskapssammanställningar och baserades på det vetenskapliga forskningsläget. Näringskriterierna utvecklades och validerades i tre omgångar med vetenskapliga metoder för att verktyget ska kunna utvärdera om skolan uppfyller Livsmedelsverkets svenska näringsrekommendationer i enlighet med de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR):

Nationella riktlinjer för måltider i skolan (pdf, livsmedelsverket.se)

Näringsrekommendationer (livsmedelsverket.se)

Läs studien: Design, testing and validation of an innovative web-based instrument to evaluate school meal quality (pdf, cambridge.org).

Därefter har enkätverktyget vidareutvecklats kontinuerligt efter behov.

Möjlighet att mäta konsumtion och svinn

Möjligheten att mäta genomsnittlig konsumtion och svinn har funnits tillgänglig sedan november 2016. Mallen kom ursprungligen från Jämförelsenätverket, ett initiativ av Karlskoga Degerfors kommuner. En nationell metod för att mäta svinn utvecklades 2018 av Livsmedelsverket i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. SkolmatSveriges mall har därefter utökats och möjligheten att mäta kökssvinn och specialkost lades till 2019.

Ny webbplats och verktyg 2021

SkolmatSverige utvärderades 2020 och en vidareutveckling av enkätverktyget med ny webbplats och grafisk profil lanserades 2021, i enlighet med de nya kraven på tillgänglighet och användbarhet.