Vad tycker era elever om skolmaten och miljön?

Elevernas matgästenkät utvärderar elevernas synpunkter på skolmåltidens kvalitet och miljö. Enkäten innehåller frågor om skolmaten och skolrestaurangen så att skolan kan ta reda på vad eleverna tycker om skolmåltiderna.

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Elevernas matgästenkät (kortare version (webropol.se)

Klicka här för att komma direkt till enkäten: Elevernas matgästenkät (längre version (webropol.se)

Långt ifrån alla elever äter dagligen en fullgod måltid i skolan. Hur eleverna äter påverkas av flera faktorer; matens smak och uppläggning, miljön i skolrestaurangen, vuxna förebilder, tillgången på godis, läsk, snabbmat för att nämna några exempel. Dessa faktorer omskrivs inte i skollagen, men kan vara minst lika viktiga att arbeta med om målet är nöjda och mätta elever. Det märks om skolluncherna är lagad med engagemang.

Skolrestaurangen bör vara en plats där eleverna får chans att återhämta sig och inhämta ny energi. Genom att låta eleverna vara delaktiga i måltidsverksamheten kan skolan arbeta med deras kunskaper om och attityder till skolmaten.

För att se skolmåltiderna ur ett helhetsperspektiv och även fånga in matgästernas synpunkter kompletteras verktyget av webbaserade ”matgästenkäter”, två till elever och en till skolpersonal.

Elevenkäten finns i en kort version med ett tiotal enkla frågor samt en längre version som ger en mer fördjupad bild. Elevenkätens längd kan anpassas efter årskurs, där F-5 får färre frågor än elever i årskurs 6-9.

Svaren är anonyma för respondenterna.

Vill du som ansvarar för skolans måltidsfrågor få fram en samlad resultatrapport för en matgästenkät använder du formuläret för att beställa en matgästrapport här på webbplatsen, se sidan Resultatrapporter.

 

Hur kan skolan gå vidare med resultaten?

Ni bestämmer själva hur ni vill arbeta vidare med era resultat. Ett förslag på arbetsordning kan vara:

  1. Analysera resultaten och jämför eventuellt skolans resultat ur personalens perspektiv. Upplever elever och personal skolmaten och dess miljö på samma sätt? Jämför eventuellt även dessa resultat med resultaten från enkäterna inom mat, miljö och skola och se om det finns några samband eller skillnader mellan skolans insatser för skolmaten, matsalsmiljön, pedagogiska resurser med mera, samt matgästernas upplevelse av skolmåltiderna.
  2. Delge resultatet till alla på skolan (och i kommunen) som är berörda av måltidsverksamheten exempelvis skolledningen, administrationen, den pedagogiska personalen, eventuell kostchef och inte minst elever och föräldrar. Diskutera gärna resultatet på exempelvis personal- och föräldramöten. Alla dessa grupper kan ha synpunkter och reflektioner på resultaten, ta gärna in dem som underlag för ert eget utvecklingsarbete.
  3. Fira era framgångar på de områden där resultatet ser bra ut! Se till att era styrkor kan leva kvar genom bra rutiner och kompetensutveckling.
  4. Diskutera åtgärdsförslag på de områden där bedömningen blev sämre. Ta gärna in synpunkter från olika grupper på skolan. Formulera en egen handlingsplan för vilka åtgärder ni vill prioritera och se till att planen förankras ordentligt hos skolledningen och/eller kommunen.
  5. Upprepa användningen av SkolmatSverige och matgästenkäterna regelbundet. En gång varje termin eller år är lämpligt. På så sätt kan ni följa era resultat över tid och sätta upp långsiktiga mål för verksamheten. Att din skola har använt SkolmatSveriges verktyg visar på engagemang för skolmåltidskvalitet och engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Lycka till!