Enkätverktyg

Enligt skollagen ska alla Sveriges grundskolor ha ett system för att säkerställa att eleverna erbjuds näringsriktig mat. Med SkolmatSveriges enkätverktyg kan skolan få hjälp att systematiskt säkerställa och utveckla skolmåltidens kvalitet.

Enligt skollagens krav på näringsinnehåll ska alla Sveriges grundskolor ha ett fungerande system som säkerställer att eleverna erbjuds näringsriktig mat och kunna visa resultat som innebär att de skolmåltider som serveras lever upp till de svenska näringsrekommendationerna (SNR). Livsmedelsverkets nationella råd har sammanfattats i Bra måltider i skolan (pdf, livsmedelsverket.se) och inkluderar Måltidsmodellen (livsmedelsverket.se) som illustrerar de olika aspekterna av en bra måltid. SkolmatSverige har utvecklats i samarbete med bland annat Livsmedelverket och tar fasta på Måltidsmodellens alla delar och gällande nationella råd. 

Rektor har huvudansvar

Enligt skollagen ska varje huvudman och skolenhet bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas. Eftersom skolmåltiderna ingår i utbildningen inkluderas även de av kraven. Rektorn har huvudansvaret för att arbetet genomförs systematiskt och dokumenteras i dialog med personal, elever och vårdnadshavare.  

SkolmatSveriges enkätverktyg hjälper er skola att jobba systematiskt för att säkerställa och utveckla skolmåltidens kvalitet enligt gällande skollag. Med hjälp av vårt enkätverktyg kan er skola sätta upp egna mål för skolmåltiderna och mäta kvalitet regelbundet, gärna varje termin.  

Resultatrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för dialog och samarbete kring skolmåltiderna. Dela gärna med alla berörda parter på skolan. Tillsammans kan ni identifiera eventuella åtgärder som behövs och se till att förvalta det ni gör som redan fungerar bra. 

Om verktyget 

SkolmatSverige är kostnadsfritt och består av flera olika enkäter som värderar olika kvalitetsaspekter som kompletterar varandra och tillsammans och ger en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet: 

 • Enkäterna består av raka och enkla frågor om skolans måltidsverksamhet och kan besvaras när som helst under läsåret.
   
 • När skolan har besvarat frågorna i enkäten sammanställs en resultatrapport. Därefter kan skolan välja fler områden att arbeta med och besvara enkäterna i valfri ordning. 
 • Enkäterna besvaras förslagsvis av dig som kökschef, gärna tillsammans med skolledningen och en representant från den pedagogiska verksamheten.
   
   
 • Som kostchef kan du få en helhetsbild och arbeta övergripande med kommunens resultatrapport, där kommunens totala resultat av skolmåltidens kvalitet presenteras för det aktuella läsåret. 

 • Varje enkät tar cirka 10-30 minuter att besvara. 

Enkätverktyget omfattar olika kvalitetsaspekter som tillsammans ger en helhetsbild av din skolas måltidskvalitet och verksamhet. Enkäterna är uppdelade i tre arbetsområden för att ni enkelt och systematiskt ska kunna arbeta er igenom de olika delarna: mat, miljö och skola. Vi rekommenderar att ni börjar med basen och fyller i enkäterna i området mat. Gå sedan med fördel över till enkäterna i området miljö och skola. Följ upp och utveckla resultatet genom att återkommande besvara enkäterna varje termin eller läsår.