Om SkolmatSverige

SkolmatSverige är ett nationellt webbaserat enkätverktyg som ger alla grundskolor och kommuner möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Verktyget är kostnadsfritt och består av flera olika enkäter som värderar olika kvalitetsaspekter. Enkäterna kompletterar varandra och tillsammans ger de en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet. Resultatrapporten kan utgöra dokumentation på att skolan jobbar systematiskt för att säkerställa och förbättra skolmåltidens kvalitet enligt gällande skollag.  

Genom att ta del av kommunens samlade resultat kan du som ansvarig för kommunens skolmåltider få en helhetsbildfölja upp och arbeta övergripande med att utveckla kommunens skolmåltidsverksamheter. 

Verktyget syftar även till att följa skolmåltidens kvalitet över tid. Genom att använda verktyget bidrar din skola till att samla in data som möjliggör kontinuerlig kartläggning på nationell, regional och kommunal nivå samt vidare forskning.

SkolmatSverige är kommersiellt obundet och drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Karolinska institutet, Jordbruksverket och Skolverket.