Läs mer om våra matenkäter: Erbjuds eleverna näringsriktiga skolmåltider?

Ta hjälp av våra tre matenkäter och arbeta systematiskt för att säkerställa och utveckla skolmåltidens kvalitet enligt gällande skollag. 

Enkäten Utbud utvärderar matgästernas grundutbud och valmöjligheter. Alla grundskolor ska dagligen erbjuda sina elever en lagad lunch där alla rekommenderade komponenter ska finnas i enlighet med Livsmedelsverkets svenska näringsrekommendationer (SNR) och nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012). Skolan ska gärna erbjuda flera maträtter per dag för att öka elevernas valfrihet och väcka nyfikenhet. Om er skola erbjuder fler måltider än lunch finns det möjlighet att ta reda på om det ni erbjuder till frukost, mellanmål eller i er kafeteria är näringsriktig. Enkäten hjälper er även att arbeta med er skolas behov och utbud av specialkost. 

Är skolmaten näringsriktig?

Sedan juli 2011 omfattar skollagen ett krav på att servera näringsriktiga skolmåltider till alla elever i grundskolan. Fyll i vår enkät Näringsriktighet och få hjälp att bedöma och utveckla era skolmåltiders näringsriktighet utifrån näringskriterier i enlighet med svenska, nordiska och internationella (Världshälsoorganisationens, WHO:s) näringsrekommendationer: måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn, vitamin D och salt. De gällande rekommendationerna baseras på den samlade forskningen i världen om vad som anses vara hälsosam mat för barn i skolåldern. Verktygets bedömning omfattar de näringsämnen som har visat sig vara bristfälliga i svenska barns kost och som lyfts fram som särskilt viktiga att beakta vid planering av skollunchen.   

Är rutinerna för hygien och specialkost tillräckliga?   

Varje skolkök ska följa gällande livsmedelslagstiftning och all mat som serveras ska vara säker och riskfri att äta för alla matgäster, särskilt om det finns behov av specialkost på grund av allergi, överkänslighet eller etiska skäl. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Fyll i enkäten Säker mat och få hjälp med att säkerställa att er skola har en fungerande egenkontroll, rutiner och kunskap hos personalen. Säker mat utvärderar skolans rutiner och utbildning kring skolmåltiden, inklusive specialkost.